contact
congressen
bundels
subsidies
lezingen

Bundels van VIOT congressen

De Vereniging interuniversitair overleg Taalbeheersing publiceert iedere drie jaar een bundel met daarin de laatste stand van zaken over onderzoek naar taalbeheersing in Nederland en Vlaanderen. De eerste bundel dateert van 1978. De laatste papieren bundel verscheen in 2007. Hieronder vindt u een overzicht van alle artikelen die in de loop van de jaren in de VIOT bundels zijn verschenen.

VIOT bundels:

VIOT heeft alle bundeld gedigitaliseerd. VIOT leden kunnen kosteloos een afdruk van een artikel aanvragen bij Carel van Wijk.

2007

Mijn voordracht is ingedeeld in een viertal puntjes' Een retorische analyse van veertig Belgische informatieve speeches Bas Andeweg, Jaap de Jong & Dorien van de Mieroop
Metacommunicatieve praktijken van ouders in voorleesinteracties met kinderen Jan Berenst
Het pareren van drogredelijke zetten Frans van Eemeren & Peter Houtlosser
Naar een semi-automatische analyse van tekststructuren in corpora Markus Egg & Gisela Redeker
Letterlijke en figuurlijke vergelijkingen Garssen, Bart
Plain Engels voor Nederlands: Yes! Marinel Gerritsen, Hubert Korzilius, Frank van Meurs & Marjolein Oorsprong
Jullie zijn kanjers! Het effect van vleitechnieken op verschillende publieks-groepen in informatieve presentaties Corrie de Haan, Bas Andeweg en Wim Blokzijl
Wel vet, niet cool! De rol van consequentiebetrokkenheid bij de verwerking en het resultaat van fear appeal boodschappen in de obesitasvoorlichting Suzan Hertgers & Carel Jansen
De relatieve overtuigingskracht van anekdotische en statistische evidentie: Welke rol speelt het argumenttype? Hans Hoeken & Lettica Hustinx
Pragmatische Hersengolven: De reactie van het brein op de schending van Griceaanse Maximes John Hoeks, Petra Hendriks & Gisela Redeker
De overtuigingskracht van normatief sterke en normatief zwakke expert-evidentie in Nederland en Frankrijk Jos Hornickx
Meegevoerd in de narratieve wereld: de invloed van het verhaalperspectief op de aandacht, emoties en overtuigingen van de lezer Lettica Hustinx & Anke Smits
Negotiatie in tweegesprekken tussen leerders van een vreemde taal Geert Jacobs
Het probleem van de peroratio: de retorische kwaliteit van het slot in BZK-beleidsspeeches Jaap de Jong & Harm Kloosterhuis
De reconstructie van politieke argumentatie in rechterlijke uitspraken Erik Krabbe
Niets dan bezwaren! Jan Albert van de Laar
Strategisch manoeuvreren door de geloofwaardigheid van de betoger aan te vallen Saskia de Leeuw
Invloed van forewarning in een persuasieve tekst Hanny den Ouden
Het gebruik van Engels in personeelsadvertenties op de vacaturesite Monsterboard.nl. Van welke factoren hangt het af? Frank van Meurs, Hubert Korzilius & Adrienne den Hollander
Overtuigend? Een stilistische analyse van persuasieve teksten Margot van Mulken & Peter Jan Schellens
Nederland talenland? Over de beheersing van Engels, Duits, Frans en Nederlands in Nederlandse organisaties Bert van Onna & Carel Jansen
Information Mapping: effecten van tekstkenmerken en lezerskenmerken op prestaties en waardering Rob le Pair, Carel Jansen, Hubert Korzilius, Jolanda van Gerdingen, Susanne de Graaf & Rentia Visser
Ad hominem-argumentatie in parlementaire debatten Jose Plug
Dialectische normering van dissociatie M.A. van Rees
Meerduidigheid in connectiviteit Jan Renkema
Narratieve stijl in beweging. Explicietheid en subjectiviteit van coherentie-markering in de Nieuwe Bijbelvertaling Jose Sanders
De lexicalisatie van inferentiele conditionele zinnen Hans Smessaert & Sara Verbrugge
Grounding in helpdeskgesprekken Michael Steehouder & Gert Brinkman
Of ickse crege?' Argumentatie en persuasie in erotische literaire teksten uit de vroegmoderne tijd Nanne Streekstra & Marcel Bax
Tellen in tennis: het effect van niveau in discourse-representatie op de prosodie van het scoreverloop Marc Swerts & Carel van Wijk
Afbeeldingen als anti-rook fear appeals Rian Timmers & Per van der Wijst
De taal van de minister. Een exploratief-kwantitatief onderzoek Ton van der Wouden & Jaap de Jong

2003

Inleidingstechnieken van ministeriele speechschrijvers. Een onderzoek naar werk opvattingen Bas Andeweg, Jaap de Jong
De rol van overspecificatie in instructieve teksten Anja Arts, Alfons Maes, Leo Noordman & Carel Janssen
Noopende 't oordeel zijner Vorstl: doorl: over mijne t'zaemenraepsels': Beleefdheidsverschijnselen in een zeventiende-eeuwse correspondentie Marcel Bax & Nanne Streekstra
Begripsbewaking in gesprekken met kleuters Jan Berenst
De effectiviteit van tekstdia's bij presentaties Wim Blokzijl & Bas Andeweg
De complexiteit van naamwoordstijl. De gesubstantiveerde infinitief experimenteel onderzocht Aleth Bolt & Wilbert Spooren
Exordiale en peroratieve argumentaties in de klassieke retorica en de moderne praktijk Antoine Braet
Mondialisering op basisniveau, verschuivingen in talige interactie: Case study van een Zuid-Afrikaanse WVC-hoorzitting Pol Cuvelier
Eigen roem stinkt - of niet? Een onderzoek naar het benadrukken van de eigen deskundigheid in de opening van speeches Saskia De Corte, Jaap de Jong & Bas Andeweg
Het is vervelend en dus niet waar: Oordelen over ad consequentiam-drogredenen Frans Van Eemeren, Bart Garssen & Bert Meuffels
Oordelen over de drogreden van het ontduiken van de bewijslast Frans Van Eemeren, Bart Garssen & Bert Meuffels
Onder de vlag van redelijkheid Frans Van Eemeren & Peter Houtlosser
Teleogische argumentatie in een juridische context Eveline Feteris
Het stroomdiagram als rugge(n)steun: Presentatievormen van complexe informatie in didactische teksten Eefje Gerits & Jan Renkema
Taaladvies door de (Belgische) Raad van State. Correct of toegankelijk? Karl Hendrickx
Dutch directness? Het gebruik van verzoekstrategieen in het Engels door Nederlandse leerders van het Engels Berna Hendriks
De invloed van de voorbeeldgeschiedenis in een fondswervingbrief op de toepassing van de eigen-schuldvuistregel in Nederland en Vlaanderen Hans Hoeken & Lettica Hustinx
De relatieve frequentie van verschillende evidentietypen in Nederlandse en Franse persuasieve voorlichtingsbrochures Jos Hornikx
Redeneren op grond van tegenstellingen in een juridisch discussieperspectief Henrike Jansen
De waardering van positieve politenessstrategieen in Nederlandse afwijzingsbrieven DaniŽl Janssen & Frank Jansen
Hoe lezen leerlingen korte verhalen? Tanja Janssen, Martine Braaksma & Michel Couzijn
Tekstrepresentatie in de taalbeheersing en de communicatiewetenschap Jan Kleinnijenhuis
Waarom foutloos schrijven? Het effect van taalfouten op tekstwaardering, imago en overtuigingskracht Laura Kloet, Jan Renkema & Carel van Wijk
De pragmatiek van deductieve zetten Erik Krabbe
Kritiek op dubbelzinnigheid Jan Albert van der Laar
Niet verkeerd! Ironie en sarcasme in advertenties: Emotie versus begrip Luuk Lagerwerf & Renske Pin
De invloed van spraakherkenning op het schrijfproces van beginnende gebruikers: Een casestudy Marielle Leijten
De wisselwerking tussen eigen en institutionele identiteit Dorien Van De Mieroop
Woordspeling en waardering: De waardering voor verschillende typen woordspeling in adventieslogans Margot van Mulken, Renske van Enschot-van Dijk & Hans Hoeken
Communicatie bij computer-ondersteund collaboratief werken: de rol van iconen en chatboxen Herre van Oostendorp
Van tekst naar informatie: Niveaus van intentionele coherentie Henk Pander Maat
Kennelijk wordt bedoeld': Een optimale interpretatie van juridische argumentatie? Jose Plug
Weten onervaren schrijvers wat ze kunnen en kunnen ze wat ze weten? Mariet Raedts, Frans Daems & Luuk Van Waes
Indicatoren voor dissociatie Agnes Rees
Het effect van informatiestructuur op taakefficientie en -effectiviteit bij intranetgebruikers Didie Schackman, Nicole Ummelen, Reinier Cozijn & Alfons Maes
Principes in pragmatische argumentatie: Een analyse van de discussie over biotechnologie en voedsel Peter Jan Schellens & Luuk Lagerwerf
Francisca Snoeck Henkemans Francisca Snoeck Henkemans
Guilt-appeals in fondswervingsbrieven Wilbert Spooren & Maaike Arwert
De invloed van het referentiekader op het beoordelend lezen Annemarie Vaessen & Rien Elling
Alleen het gesproken woord telt: In hoeverre en waarom sprekers afwijken van speechteksten geschreven door professionele speechschrijvers Wietske Veltman, Bas Andeweg & Jaap de Jong
Typen motiveringen bij het beoordelen van redeneringen Sara Verbrugge, Lien Peeters, Kristien Dieussaert, Walter Schaeken & William Van Belle
Rijden onder invloed van billboards Ingrid van der Wacht, Carel van Wijk & Per van der Wijst

2000

Over de grenzen van de taalbeheersing Rob Neutelings, Nicole Ummelen & Alfons Maes
Taalbeheersing: communicatiewetenschap of taalwetenschap? Peter Jan Schellens
Reviseren op aanvaardbaarheid: een taalkundige benadering Henk Pander Maat
Aanwijzingen in de presentatie als hulpmiddel bij het reconstrueren van kentekenargumentatie Francisca Snoeck Henkemans
Expliciete en impliciete indicatoren van argumentatieschema's: de invloed op het stellen van de juiste kritische vragen en de perceptie van argumentkracht Hans Hoeken
Persuasieve strategieen in technische rapporten en in beleidsteksten: de rol van theorie in communicatieonderzoek Rien Elling
Survey: mondelinge presentaties van Nederlandse Ingenieurs Bas Andeweg, Jaap de Jong, Karen van Oyen & Caroline Wehrman
Overgespecificeerde referentiele uitdrukkingen in instructies Anja Arts, Alfons Maes, Leo Noordman & Carel Janssen
Moraliteit in kleuterconversaties Jan Berenst & Harrie Mazeland
De interactieve constructie van macht van televisie-interviews met Mobutu, Kabila en Habibie Pol Cuvelier
De (on)redelijkheid van de drogreden van het taboe verklaren van een standpunt Frans Van Eemeren, Bart Garssen & Bert Meuffels
Oordelen over het verschuiven van de bewijslast Frans Van Eemeren, Bart Garssen & Bert Meuffels
De retorische functie van stijlfiguren in een dialectisch proces: strategisch gebruikte metaforen in Edward Kennedy's Cappaquiddick Speech Frans Van Eemeren & Peter Houtlosser
De onberispelijke stem van Nederland. De representatieve functie van Koningin Beatrix als spreekster Titus Ensink
De rol van pragmatische argumentatie bij de rechtvaardiging van juridische beslissingen Eveline Feteris
Het belang van de argumentatieve functie voor de analyse en beoordeling van hypothetische uitspraken in discussies Janne Maaike Gerlofs
Het effect van 'Biotex-technieken' op de respons van telefonische enquetes Marinel Gerritsen & Marie-Jose Palmen
Probeert u dit een zelf?': Effecten van oefeningen in leshandleidingen op kennis en vaardigheden van softwaregebruikers Hester Glasbeek
Ouderen en handleidingen: Welke informatie kan gemist worden? Floor van Horen, Carel Jansen, Leo Noordman & Alfons Maes
De aanduiding van gelijktijdige handelingen in instructieve teksten Frank Jansen & Leo Lentz
Wie zwijgt zegt niets. Over de analyse en beoordeling van systematische a contrario-argumentatie Henrike Jansen
Attentum, benevolum en docilem in toespraakinleidingen van professionele sprekers Jaap de Jong & Bas Andeweg
Meervoudige doelen en doelgroepen in voorlichtingsbrochures Menno de Jong & Peter Jan Schellens
Het instellen van de Vox New York: Gebruik en effect van declaratieve informatie in gebruiksaanwijzingen Joyce Karreman & Michael Steehouder
Dialectische en retorische strategieen Erik Krabbe
Wat is pragmatische dubbelzinnigheid in een argumentatieve discussie? Jan Albert van Laar
De gespreksanalyticus als adviseur: mogelijkheden en beperkingen van een probleemanalyse Henk Lammers
Hoger en lager opgeleide proefpersonen en hun feedback op een voorlichtingstekst Leo Lentz & Menno de Jong
Tekstanalyse met de Rhetorical Structure Theory. Een onderzoek naar de betrouwbaarheid van structuurtoekenningen Hanny den Ouden & Carel van Wijk
Interculturele communicatieve competetie: directheid in verzoeken Rob le Pair & Hubert Korzilius
Maximaal argumentatieve ontleding van juridische argumentatie Jose Plug
Instrumenten voor de analyse en beoordeling van probleemoplossende discussies Agnes van Rees
Pretesten testen: de CCC-analyse en de beperkende plus-en-minmethode vergeleken Jan Renkema
Gemarkeerde hyperlinks en hun invloed op het leesproces, de woordenschatverwerving en het tekstbegrip Isabelle de Ridder & Luuk Van Waes
Gemarkeerde hyperlinks en hun invloed op het leesproces, de woordenschatverwerving en het tekstbegrip Luuk van Waes
Het effect van verrassendheid en voorkennis op de bereidheid om een mailing te lezen Wilbert Spooren & Sandra Schoonhoven
Waar ben ik nu eigenlijk mee bezig? Knoppen, functies en toepassingen in instructies Michael Steehouder
Oh, u bedoelt dat ik een hoge bloeddruk heb': over het uitleggen van medische vaktermen in arts-patientgesprekken Mariette Teunissen & Geert Jacobs
De orientatiefunctie van elektronische abstracts in een modulaire omgeving Maarten van der Tol
Selectief leesgedrag van beleidsmakers bij het lezen van adviesrapporten Annemarie Vaessen & Rien Elling

1997

Argumentatie en retorica Frans van Eemeren & Paul van den Hoven
Herformuleren van standpunten na kritiek M.A. van Rees
De behandeling van de drogredenen in de klassieke retorica A. Braet
Wie is er bang voor de taalvormdrogreden? Erik C.W. Krabbe
Hoe redelijk vindt men ad hominem-drogredenen? Frans van Eemeren, Rob Grootendorst, Bert Meuffels & M. Verburg
Een model voor de rol van argumenten in het overtuigingsproces Hans Hoeken
De relatie tussen argumentatieschema's en kritiek Bart Garssen
De interpretatie van retorisch vragen in betogende teksten resultaten van een pilotonderzoek Petra Boers
Locatiekeuze voor M.E.R.-plichtige projecten analyse van de argumentatie Ingeborg van der Geest
Definities en de rationele reconstructie van juridische discussies Ton van Haaften
Een analytisch overzicht van taalhandelingen in een vonnis H.J. Plug
De analyse en beoordeling van pragmatische argumentatie E.T. Feteris
De rationele reconstructie van A Fortiori-argumentatie in rechterlijke uitspraken H. Kloosterhuis
Van lineaire naar modulaire artikelen een nieuwe structuur voor natuurkundige artikelen in een elektronische publicatie-omgeving Maarten van der Tol & Frederique Harmsze
Mondelinge Interactie Tom Koole & Harrie Mazeland
Over de (on)-bruikbaarheid van het code-model Harrie Mazeland & Titus Ensink
De effectiviteit van openingstechnieken in informatieve mondelinge presentaties Bas Andeweg & Jaap de Jong
De ontwikkeling van functie en vorm in vraaggesprekken met kinderen met een psychische stoornis en een taalstoornis C.J.K. Blankenstijn, A.R. Scheper, B. Siebelink & A. Treffers
Coherentieproblemen bij kinderen met een aan autisme verwante contactstoornis Katja Haijkens
Accenten in de arts-ouder-kind communicatie. Een onderzoeksoverzicht. Kiek Tates & Ludwien Meeuwesen
Interactiepatronen bij besluitvorming in management-vergaderingen. Een kwestie van organisatiecultuur Marjan Huisman
Lees- en schrijfprocessen en lees- en schrijfvaardigheid Gert Rijlaarsdam & Ted Sanders
Het actualiseren van de mentale representatie tijdens het lezen Herre van Oostendorp
Identificatie van schrijfstrategieen door tekstanalyse Carel van Wijk & Ted Sanders
In het spoor van de schrijver: De ontwikkeling van schrijfvaardigheid gekarakteriseerd op basis van tekstkenmerken Els van der Pool
Temporele modificatie in clauses; een pauze-analytische studie naar tekstproductie Joost Schilperoord
Cognitieve activiteiten tijdens het schrijfproces en relaties met tekstkwaltiteit: plannen en formuleren Gert Rijlaarsdam & Huub van den Bergh
Oordeel of advies: over de dubbelrol van de schrijvende accountant Daniel Janssen & Joep Jaspers
Van commentaar tot consensu. De rol van polyfonie bi het (her)schrijven van beleidsteksten Niels van der Mast
Hoe effectief zijn de Vlaamse secundaire scholen? Een onderzoek naar de effecten van het onderwijsaanbod, de tijdsbesteding aan Nederlands en de schoolkenmerken op de lees- en schrijfprestaties Rita Rymenans, Huub van den Bergh & Frans Daems
De relatie tussen lees- en luistervaardigheid; een meta-analyse Bert Meuffels & Huub van den Bergh
De vaardigheid extensief lezen bij NT2-leerders: een kwestie van vooropleiding? Uriel Schuurs
De relatie tussen evaluatiemethoden en revisiebeslissingen bij instructieve en voorlichtende teksten Rien Elling
Doelgroep-onderzoek of bureau-analyse? Jan Renkema & Miranda Wijnstekers
Tekststructuur en tekstbegrip. Ter inleiding Fons Maes & Peter-Jan Schellens
Tekstsegmentatie en interpretatieniveaus Arie Verhagen
Interviews in personeelsbladen Paul Gillaerts & Priscilla Heynderickx
Routebeschrijvingen: Een samenspel tussen talige en cartografische instructie Luuk Van Waes, Inge Vanherrreweghe & Ann Verhetsel
Instructies in schema's: vijf vormen vergeleken Angelique Boekelder & Michael Steehouder
Is verbieden niet toegelaten? Een meta-analyse Bregje Holleman
Determinanten van interesse: welke teksten worden waarom gelezen? Hans Hoeken & Wilbert Spooren
Procedurele en declaratieve informatie in handleidingen: Effecten van tekststructuur op informatiegebruik, taakuitvoering en inzicht Nicole Ummelen
Toepasbaarheid en effect van personifierende uitdrukkingen in softwarehandleidingen Monique Mulder
Vaktermen in productinformatie: Effect van tekstbegrijpelijkheid op overtuigingskracht Wilbert Spooren & Marije Gravestein
"Pluggen" in persberichten Geert Jacobs
Geintensiveerd taalgebruik: Een analyseschema Jan Renkema
Lexicale markering van waarschuwingen in computerhandleidingen Fons Maes & Indra Simons
Meer weten? Lees dit artikel! Over de interpretatie van slagzinnen in de vorm van een elliptische vraag met antwoord Luuk Lagerwerf & Merel van Spankeren

1994

De ambitie en de bandbreedte van de taalbeheersing Alfons Maes, Paul van Hauwermeiren & Luuk Van Waes
Inleiding Frans van Eemeren & Rob Grootendorst
De verborgen rationaliteit van een sofistische retorica A. Braet
De herkenning van verschillende typen argumentatie Bart Garssen
Het naar voren brengen van een standpunt als taalhandeling Peter Houtlosser
Beroep op onwetendheid. Verschijningsvormen van het argumentum ad ignorantiam Erik Krabbe
Functies van herhaling in informele discussies M.A. van Rees
Het beoordelen van definities Erik Viskil
Inleiding Alfons Maes & Leo Noordman
Lezen als exploratief gedrag. Het effect van de probleem-oplossingsstructuur op het trekken en vasthouden van de aandacht Hans Hoeken & Petra Goor
Kritische en oppervlakkige lezers van een reisbeschrijving. De overtuigingskracht van verschillende adjectieftypen Hans Hoeken
Tekstbewerking als functie van tekststructuur en tekstinteressantheid Wilbert Spooren, Hans Hoeken & Ted Sanders
De vorming en bijstelling van situatiemodellen bij het lezen Herre van Oostendorp
Coherentierelaties hebben zowel semantische als pragmatische aspecten Henk Pander Maat
Verschillende coherentierelaties in verschillende teksttypen Ted Sanders
Modale partikels en taalhandelingstypes Willy Vandeweghe
Inleiding Huub van den Bergh & Bert Meuffels
Consider revising Ö De effectiviteit van tekstcommentaar door peers en door een stijlcontroleprogramma Bas Andeweg amp J. Schoorl
Hardop denken als methode van schrijfprocesonderzoek Daniel Janssen, Joost Schilperoord, Luuk Van Waes & Walter Wassenaar
Effecten van hardop denken op het schrijfproces Daniel Janssen, Huub van den Bergh, Joost Schilperoord, Luuk Van Waes & Walter Wassenaar
Procedures voor Incrementele Structuur-Analyse (PISA). Uitleg en toepassing op verklarende teksten Ted Sanders & Carel van Wijk
PISA als indicator voor schrijfvaardigheid. Een toepassing op descriptieve teksten van (on)ervaren schrijvers Els van der Pool
De sollicitatiebrief als functionele schrijfopdracht Maartje Tel, Kees de Glopper & Carel van Wijk
De effecten van het aandikken van prestaties en kwaliteiten Henk Pander Maat, D. van Hagen & H. Korver
Analyse van vragenlijstonderzoek vanuit een taalgebruiksperspectief Bregje Holleman
Revisie op basis van pretestresultaten Peter Jan Schellens
Revisie op basis van pretestresultaten Menno de Jong
Inleiding Jan Berenst & Ton van der Geest
Descriptieve praktijken. Pragmatische analyse van categoriseringen Harrie Mazeland
Besluitvorming als plannenmaken. Een voorstel voor een discours-analytische benadering Tom Koole & Jan ten Thije
Redeneren en metaforiek. Het functioneren van metaforisch taalgebruik in discussies Marjan Huisman
Descriptieve praktijken in gynaecologische consulten Hanneke Houtkoop-Steenstra & Wies Weijs
Het terugkerende meningsverschil. De transformatie van toelichtingen Henrike Padmos
"Je ziet er goed uit!" - "Oh ja?". Een onderzoek naar complimenten en compliment-responses Liz Runia
Huisarts-kindcommunicatie. Vroeger anders dan nu? Myriam Kaptein, Ludwien Meeuwesen & Jozien Bensing
Sociale afstand en taalgedrag in onderhandelingsgesprekken Per van der Wijst
Sekseverschillen in onderhandelingsgesprekken Sandra Timan & Gisela Redeker
Inleiding Paul van den Hoven & Titus Ensink
De juridische verantwoordelijkheid voor tekst. De mogelijke verantwoordelijkheidsdistantiering door citaat Agnes Lammerts
De oorlog in de krant Arie Verhagen
De invloed van het doel op het leesproces Rob Neutelings
Getrapt populariseren? Een exploratief onderzoek naar het herschrijfgedrag van populariseerders Christoph Sauer
Interactionele schrijfprocessen en tekstkenmerken Niels van der Mast, Daniel Janssen & Arie Verhagen
Vaste structuren als hulpmiddel bij het verklaren van vakwoorden Jan van der Staak

1991

De presentatie, analyse en evaluatie van argumentatie in discussieperspectief; inleiding op het thema Argumentatie & Retorica Frans van Eemeren
Quod erat demonstrandum. Wat kan en mag een argumentatietheorie zeggen over bewijsen E.C.W. Krabbe
Bouwstenen voor het evalueren van argumentatieve discussies Rob Wiche
Het kritische gehalte van probleemoplossende discussies M.A. van Rees
De typering van meningsverschillen Willem Koetsenruijter
Argumentatie na een standpunt F.S. Jungslager
Pragma-dialectische indicatoren van argumentatie: uitbreiding en precisering op grond van de Franse geintegreerde pragmatiek Agnes Verbiest
De analyse van complexe argumentatie in functioneel perspectief Francisca Snoeck Henkemans
Onduidelijke argumentatieve verbanden als schrijfprobleem Susanne Gerritsen
Definities in argumentatieve teksten Erik Viskil
Inleiding op de stroom Tekst- en gespreksanalyse Titus Ensink
Medische vragen: een verkenning Paul ten Have
De constructie van vraagwoord-vragen en de interactionele organisatie van achtergrondkennis Harrie Mazeland
Meta-communicatieve elementen en geletterdheid: over dialoogbeschrijvingen van kinderen Jan Berenst
Perspectief en focalisatie in dagbladen Jose Sanders
De rol van een standaard-tekstmodel bij de analyse van spontaan geschreven teksten Carel van Wijk & Ted Sanders
Tekststructuur en tekstkwaliteit: van analyse naar evaluatie en revisie Ted Sanders & Carel Van Wijk
Informatie in de tekst: een classificatie op basis van beschikbaarheid Els van der Pool & Carel Van Wijk
Anaforen en referentiele beschikbaarheid in vonnissen Alfons Maes
Structuur en functie van alinea's Gerard Verhoeven
Beperkingen van het thema-vraag-antwoord-systeem voor tekstanalyse Henk Pander Maat
Facetten van taalvaardigheid. Inleiding op de thema's Taalvaardigheidsonderwijs en Empirisch onderzoek naar taalvaardigheid Marcel Bax & Wim Vuijk
Facetten van schrijfvaardigheidsmetingen: taken, beoordelingsaspecten en beoordelingsmethoden R. Schoonen
Auditieve en audiovisuele teksten in luistertoetsen Nederlands K. Schreuder
Signalering van leesproblemen d.m.v. tekstbegriptoetsing H.I. Hacquebord
Leesvaardigheid en het gebruik van orthografische struktuur Egbert M.H. Assink, Wytse de Jong & Goran Kattenberg
De invloed van beeldschermgrootte en tekst-layout op het bestuderen van teksten Herre van Oostendorp
De invloed van de schermgrootte op het revisiegedrag Luuk van Waes
De topic-zin, een kwestie van formuleren Margreet Onrust
Grammatica? Van grammaticale fouten tot grammatica-onderwijs Uriel Schuurs
Inleiding taalbeheersing in organisaties P.J. van den Hoven
De vertaling van wetenschappelijke informatie voor een groot publiek: beschrijving van een methode Caroline Wehrmann
Van onderzoek naar beleid: de weergave van onderzoeksresultaten in een politieke discussie P.J. Schellens & I. Propper
Vakwoorden verklaren aan leken. Onderzoek naar een kader voor de ontdekking en beschrijving van woordverklaringen in teksten Jan van der Staak
Vaktalige communicatie: interinstitutioneel en transdisciplinair Christoph Sauer
Communiceren over subsidies L.R. Lentz
Doelgericht en doelzoekend. Een case-study over het lezen van subsidie-aanvragen Henk Pander Maat
Individualisering van de zakelijke communicatie. De problematische omscholing van de handelscorrespondent tot p.r.-functionaris Rudolf Geel
Het effect van toelichtingen bij instructies M.G.M. Elling
Informatiezoekend gedrag van software-gebruikers en de consequenties daarvan voor inhoud en vorm van een software-handleiding M.F. Steehouder
De pretest in het licht van effectieve communicatie Menno de Jong & Ben Vroom
De invloed van pretest-instructies op de bruikbaarheid van de ontlokte oordelen Uriel Schuurs, Huub van den Bergh & Gerard Verhoeven
Een communicatie-advies uitbrengen in een verpleeghuis A. Bramer
Algemene richtlijnen voor informatieplannen W. Okkerse
De kaderbijeenkomst. Analyse van een intern communicatieprobleem Wim Vuijk & C. Reezigt
Communication audits P.J. van den Hoven
Structuur en functie van alinea's Gerard Verhoeven
Beperkingen van het thema-vraag-antwoord-systeem voor tekstanalyse Henk Pander Maat
Facetten van taalvaardigheid. Inleiding op de thema's Taalvaardigheidsonderwijs en Empirisch onderzoek naar taalvaardigheid Marcel Bax & Wim Vuijk
Facetten van schrijfvaardigheidsmetingen: taken, beoordelingsaspecten en beoordelingsmethoden R. Schoonen
Auditieve en audiovisuele teksten in luistertoetsen Nederlands K. Schreuder
Signalering van leesproblemen d.m.v. tekstbegriptoetsing H.I. Hacquebord
Leesvaardigheid en het gebruik van orthografische struktuur Egbert M.H. Assink, Wytse de Jong & Goran Kattenberg
De invloed van beeldschermgrootte en tekst-layout op het bestuderen van teksten Herre van Oostendorp
De invloed van de schermgrootte op het revisiegedrag Luuk van Waes
De topic-zin, een kwestie van formuleren Margreet Onrust
Grammatica? Van grammaticale fouten tot grammatica-onderwijs Uriel Schuurs
Inleiding taalbeheersing in organisaties P.J. van den Hoven
De vertaling van wetenschappelijke informatie voor een groot publiek: beschrijving van een methodde Caroline Wehrmann
Van onderzoek naar beleid: de weergave van onderzoeksresultaten in een politieke discussie P.J. Schellens & I. Propper
Vakwoorden verklaren aan leken. Onderzoek naar een kader voor de ontdekking en beschrijving van woordverklaringen in teksten Jan van der Staak
Vaktalige communicatie: interinstitutioneel en transdisciplinair Christoph Sauer
Communiceren over subsidies L.R. Lentz
Doelgericht en doelzoekend. Een case-study over het lezen van subsidie-aanvragen Henk Pander Maat
Individualisering van de zakelijke communicatie. De problematische omscholing van de handelscorrespondent tot p.r.-functionaris Rudolf Geel
Het effect van toelichtingen bij instructies M.G.M. Elling
Informatiezoekend gedrag van software-gebruikers en de consequenties daarvan voor inhoud en vorm van een software-handleiding M.F. Steehouder
De pretest in het licht van effectieve communicatie Menno de Jong & Ben Vroom
De invloed van pretest-instructies op de bruikbaarheid van de ontlokte oordelen Uriel Schuurs, Huub van den Bergh & Gerard Verhoeven
Een communicatie-advies uitbrengen in een verpleeghuis A. Bramer
Algemene richtlijnen voor informatieplannen W. Okkerse
De kaderbijeenkomst. Analyse van een intern communicatieprobleem Wim Vuijk & C. Reezigt
Communication audits P.J. van den Hoven

1988

Componenten van argumentiatie-onderzoek; inleiding op het thema Argumentatie & Retorica Frans van Eemeren
Nomina in persuasieve taal Pol Cuvelier
Argumentatie in literaire en kunstkritiek Gerard Verhoeven
Ethos en pathos bij Aristoteles en Cicero Jakob Wisse
Argumentatie op basis van autoriteit R. van Schomberg
Strategisch begripsproces bij argumentatie F.S. Jungslager
Inconsistente verbintenissen: drogreden, blunder of impasse? Erik C.W. Krabbe
Open en gesloten modellen Paul van den Hoven
De natuurlijkheid van ad hominem-argumenten in echtpaardiscussies Henk Pander Maat
De beschrijving van argumentatie in gesprekken M.A. Haft-van Rees
Meervoudige argumentatie in een redelijke discussie Snoeck-Henkemans
De beoordeling van onderschikkende argumentatie T. Kruiger
De verwerving van argumentatie Titus Ensink
Dynamieken van argumentatieve discussies Robert Maier
Inleiding op het thema Taalvaardigheidsonderwijs A. Braet
Hardop denken bij het schrijven van opstellen J.E. Baltzer
De effecten van informatie op normen voor schrijfprestaties Kees de Glopper
Het gebruik van cases in het schrijfonderwijs B.A. Andeweg
Dit is een niet voldoende onderkend probleem: Over goed en minder goed gebruik van attributieve constructies A. Verhagen
Woordvolgorde als stilistisch instrument Margreet Onrust
Werken met de stijldimensies van Leren Communiceren met het oog op het herschrijven van teksten Paul Gillaerts
Zinsbouwfouten en publieksgerichtheid op gespannen voet U.R.I. Schuurs
Transfer van grammaticale kennis naar schrijfvaardigheid Jannemieke van de Gein
Een didactiek voor kritisch lezen en schriftelijk argumenteren A.-M. Overmaat
Identificerende en producerende bewerkingen bij het beantwoorden van tekstbegripsvragen H.P.J. Kreeft
Analogieen in populair-wetenschappelijke tijdschriften E.T. Woudstra
Toetsing van spreekvaardigheid in de onderbouw K. Schreuder
Inleiding op het thema Taalbeheersing in Organisaties P.J. Schellens
De onbegrijpelijke onbegrijpelijkheid van overheidsvoorlichting Cees van Woerkum
Communicatieproblemen in organisatiekundig perspectief W. Vuijk & C. Reezigt
Analyseniveaus bij de verbetering van geschreven werk- en veiligheidsprocedures M.G.M. Elling
Kwaliteitscontrole bij enkele overheidsformulieren C. Jansen
Hoe gaan computergebruikers met een handleiding om? M. Steehouder
Tekstmodellen in bedrijfscommunicatie (I) B. Overduin
Tekstmodellen in bedrijfscommunicatie (II) K. Maat
Het beoordelen van de inhoud van een beleidpresenterende tekst Jorien Enning & Marcel de Rooij
Beleidsmodellen: steun bij het schrijven? Daniel Janssen
Inleiding op het thema Empirisch Onderzoek naar Taalvaardigheid L.G.M. Noordman
Zijn er kwalitatieve verschillen in leesstrategie tussen normale en leeszwakke kinderen? E.M.H. Assink
Het niet-opmerken van inconsistenties tijdens het lezen Herre van Oostendorp
Het effect van retrieval-cues op het zich herinneren van teksten Gerrit van Dam & Michele Brinkerink-Carlier
Intentioneel versus incidenteel gebruik van illustraties bij het bestuderen van een tekst Joan Peeck & Huib vlam
De beoordeling van lexicale cohesie in samenvattingen A.A. Maes
De invloed van tekstverwerking op het revisiegedrag Luuk van Waes
Directe metingen van schrijfvaardigheid: validiteit en taakeffecten H. van den Bergh, Kees de Glopper & R. Schoonen
Gespreksanalyse in het perspectief van taalbeheersingsonderzoek; inleiding op het thema Conversatie-analyse Ton van der Geest
De wonderbaarlijke metamorfose van steunfraude in een overheidskrediet. Ideologische discoursen in de interactie van een politierechterzaak Christoph Sauer
De dokter zwijgt Paul ten Have
De invloed van leerlinginitiatieven op de gespreksvoortgang Ton van der Geest
Over betrekkingen in conversaties Jan Berenst
Het onzekere bestaan van leugens Tieme van Dijk

1985

Het onthouden van 'verrijkte' teksten Michele Brinkerink-Carlier
Enkele problematische aspecten van leren-uit-teksten Paul Looijmans & Anne Rube
Verwerkingsstrategieen bij het lezen van verhalen Herre van Oostendorp & Jan-Berend van Doorn
Beinvloeden 'mismatched' plaatjes het onthouden van een tekst? Johan Peeck
Lezen: vaardigheid en proces; een empirisch onderzoek naar lezen als taalvaardigheid en als cognitief proces Rob Schoonen & Ton Wolf
De ontwikkeling van een funktionele taaltoets voor eindleerplichtige leerlingen van het LBO en MAVO Henk Blok
Training van opstelbeoordelaars: effecten en problemen Kees de Glopper
Analytische beoordeling van de samenvattingsopdracht C.S.E. Nederlands voor het V.W.O. Ton Hendrix & Piet Sanders
Opstelbeoordeling met lijnen en getallen Jan Binne Hoeksma
Een beschrijvingsschema voor tekstbegripvragen Henk Kreeft
Hoe zou een centraal examen in leesvaardigheid er uit kunnen zien? Rob van Krieken
Het beoordelen van opstellen: dimensioneel of typologisch? Bert Meuffels
"De conclusie verzin ik aan het eind wel"; een exploratief onderzoek naar de beginsituatie van eerstejaars studenten Nederlands met betrekking tot het plannen van schrijftaken Bas Andeweg & Joep Jaspers
Het affect als motor voor schrijven Peter Burghouts & Jos Schilleman
Problematiseren als inventio-principe Wim Drop
De pen is een licht voorwerp Rudolf Geel
Taalvaardigheidsonderwijs: meer dan een dubbele opdracht? Reinhilde Haest
Wat leren leerlingen ervan volgens eigen zeggen?; Effecten van leerlingenrespons, gemeten aan zelfrapportages Gert Rijlaarsdam
Hoe kom ik achter mijn bureau; over schrijfangst en uitstelmechanismen Francis van Soest
Schriftelijke taalbeheersing in het technisch wetenschappelijk onderwijs Jan van der Staak & Egbert Woudstra
Case studies inzake verbetering van leesonderwijs in het voortgezet onderwijs Truus van den Heuvel & Theo Rensman
Beheersing van het Nederlands en doorstroming lager onderwijs/voortgezet onderwijs bij kinderen uit etnische mindersheidsgroepen Ton Vallen & Anne Kerkhof
Argumentatietheorie en public affairs - een indruk van de praktijk en enige ethische voetnoten Kees Beerthuizen
Taalbeheersers in organisaties Bart van den Dobbelsteen & Toos van der Smit
Organisatiekenmerken en communicatieproblemen; een aanzet tot een contingency-benadering Thijs Homan & Paul Looijmans
Lezersproblemen bij instructieve voorlichting Carel Jansen
De volgorde van instructies Michael Steehouder
Taalgebruik en tekstwetenschap Jan Renkema
Grammatica: geweten voor taalbeheersers Wim van Calcar
Beeld en geluid in informatieve televisieprogramma's; analyse van een journaal item Sjef Klinkenberg & Willem Spee

1981

Argumentatievaardigheid van jongeren Fr. Daems
Een taalverkeersprobleem: de voorlichting over Individuele Huursubsidie Carel Jansen & Michael Steehouder
Taalexpressie als taalvaardigheid I. Taalexpressie is de beoefening van speelse vormen van taalverkeer Ietje Pauw
Taalexpressie als taalvaardigheid II. Over de speelse vormen van taalverkeer, vooral de voorlezing en de voordracht Peter van Lint
Is dit een spelfout of een vergissing? Een studie over primitieve schrijffouten, slips of the pen en slips of the tongue Gerard Verhoeven
Problemen met publiekgerichtheid J. de Vries
Het nut van wetenschappelijke kennis voor de praktijk van het taalbeheersingsonderwijs D. Lammers
Taalbeheersingsonderzoek - van meet af aan betrokken op de onderwijspraktijk en in een interdisciplinair samenwerkingsverband Leo Lentz
Ueber Grammatik reden Wolfgang Herrlitz
Hoe preceduristisch is de klassieke retorica? Over de 'Rhetorica' van Aristoteles en de 'Rhetorica ad Herennium' A. Braet
Naar een schrijversvriendelijker onderwijs. Een procesbenadering van een tweetal schrijversproblemen: conceptvorming en schrijfangst Bas Andeweg & W. Mulders
Een foutenanalyse van schrijfproducten M. Baeyens, F. Jansen & H. Schakenbos
Begrijpelijkheid van wetten E.T. Woudstra
Taalvaardigheid en taalmaten Ludo Beheydt
Normaal funtioneel heil. Een bijdrage tot de Argumentatietheorie Frida Balk-Smit Duyzentkunst
Juridische argumentatie Maarten Henket
Wat is en waarvoor dient een dialogische logica? Erik Krabbe
De rol van algemene evidenties in gesproken argumentaties Henk Pander Maat
Wel of geen spoorlijn door de Oostvaardersplassen? Een demonstratie van enig retorisch gereedschap voor kritische lezers Peter Jan Schellens
Taalgebruikersverschijnselen bij het aanvaardbaar maken van oordeelsuitspraken in verbale interactie Marcel Bax
Cooperatie Tieme van Dijk
De interpretatie van de illocutionaire strekking van een uiting M.A. Haft-van Rees
Onderhandelen over de motivatie van de sollicitant Martha Komter
De fundamentele aard van hoorderssignalen Johan Monnink
Patrioniserend taalgebruik in het ziekenhuis Dick Springorum
Instructie van verbale informatie G. Beukhof & J.M. Pieters
Psychologische aspecten van taalwetenschappelijk onderzoek Ton van der Geest
Procedures en het onderzoek naar taalvaardigheden K. Maat
Effecten van het sturen van aantekeningen Herre van Oostendorp & W. Meijboom
Syntactische complexiteit als produktkenmerk en cognitieve aspecten van het schrijfproces A. Welschen

1978

Retoriese aspekten van de audiovisuele kommunikatie. Achtergronden bij een analysemodel Marcel Bax
Partikels als illocutieve indicatoren Jan Berenst
Begrijpelijkheid, aanvaardbaarheid en pragmatische presupposities Arrie van Berkel
Locatieproblemen H. Brand
Het argumentum ad hominem als tegenargument Wim Drop
Taalbeheersing, argumentatie en rationaliteit; Een nadere bepaling van het begrip kritische discussiant Frans van Eemeren
Rationele argumentatie en drogredenen. Een formeel-dialectische analyse van het argumentum ad hominem Rob Grootendorst
Toetsing van schrijfonderwijs Carel Jansen, Egbert Woudstra & Michael Steehouder
Quasi-logische argumentatieschema's Tjark Kruiger
Notatieproblemen bij dialooganalyse Peter van Lint
Een aanzet tot register (?) - onderzoek (abstract) Jan Renkema
De geldigheid van redeneringen in betogende teksten Peter-Jan Schellens
Obligate conversatie tussen spelleider en kandidaat 'Dag Mevrouw, wat bent u voor iemand?' Th. Springorum
Een mogelijke opzet voor vaktaalonderzoek Jan van der Staak
De beoordeling van de waarheid der permissen in betogende teksten Gerard Verhoeven
Communicatieve analyse van een technische brochure A. Vervoorn
Exploratief onderzoek voor de optimalisering van een schrijfprocedure J. de Vries
Jury-beoordeling als valideringscriterium bij het meten van schrijf- en leesvaardigheid F. Zondervan